Nye krav til bæredygtighedsrapportering – kort fortalt.

EU’s nye ESG lovgiving – Hvad, hvordan og hvornår?

Med risiko for at lyde alt for nørdet omkring ESG, har jeg dykket ned i et hav af artikler om EU’s grønne lovning. Og nej, det er ikke for sjov, at jeg er ved at tage en tungere ESG-certificering, området er utroligt komplekst. Selv om det for nogle virksomheder er “lige om lidt”, er der fortsat stor usikkerhed om detaljerne. Jeg arbejder oftest med SMV’er, og her træder de nye krav først i kraft i 2026, så her haster detaljerne ikke helt så meget. Enkelte af vores kunder ligger også i C+ klassen, og derfor må cApung stå helt skarpe på hvad der sker nu og det er så straks mere komplekst. 

I det følgende vil jeg (på en forhåbentlig overskuelig måde) delagtiggøre jer i fakta – kort fortalt. De af jer, som har mod på mere kan finde links i bunden. Vi henviser både til vores egne materialer samt vores videnskilder.

Hvad er CSRD og hvornår træder den nye lov i kraft?

En grundsten i EU’s grønne lovning bliver direktivet om virksomheders ikke-finansielle regnskaber. På engelsk hedder det Corporate Sustainability Reporting Directive – forkortet CSRD. Loven blev vedtaget d. 11. november og trådte i kraft per 1. januar 2023. Fra 1. januar 2024 bliver alle virksomheder i, der der på dansk kaldes regnskabsklasse D, underlagt lovkrav om at offentliggøre data for deres samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger. Med tiden vil direktivet påvirke også de små og mellemstore virksomheder enten direkte eller indirekte, da de store virksomheder har brug for tal fra deres værdikæder for selv at kunne rapportere.

Læs videre i vores detaljerede gennemgang af hele CSRD

Hvilke virksomheder gælder det for? 

Anvendelsesområdet for den nye lov om bæredygtighedsrapportering (CSRD-direktivet) er:

De største danske virksomheder skal i forbindelse med deres årsrapport redegøre for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Reglerne følger af årsregnskabslovens § 99 a og omfatter alle store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D.

Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden følgende år overskrider to af følgende størrelser:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnit antal fuldtidsbeskæftigede på 250.

Der vil desuden skulle udvikles ”separate, proportionale” krav for børsnoterede SMV’er, som gives yderligere tre år til at blive klar.

Hvad skal der rapporteres om?

Forslaget omfatter obligatorisk ESG-rapportering, begrænset tilsagn og digital rapportering

Seks klima- og miljømål

Taksonomi Forordningen definerer seks klima- og miljømål, som økonomiske aktiviteter kan bidrage væsentligt til, for at blive klassificeret som klima- og miljømæssigt bæredygtige:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning til klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

De seks mål skal suppleres af tekniske screeningskriterier med minimumskrav for, hvornår en specifik økonomisk aktivitet anses for at bidrage til de enkelte mål.

De tekniske screeningskriterier for de to første klimamål: modvirkning af klimaforandringer og tilpasning til klimaforandringer, finder anvendelse fra den 1. januar 2022, mens de resterende fire miljømål først finder anvendelse i 2023. Den delegerede retsakt for de to første klimamål blev endeligt vedtaget i december 2021. 

Krav til rapporteringsform:

De foreslåede ændringer indbefatter endvidere blandt andet:

 • Oplysninger og ESG nøgletal i bæredygtighedsrapporten skal ”tagges” og dermed kunne læses af algoritmer og kunstig intelligens.
 • Bæredygtighedsrapporten skal underkastes verifikation af 3. part med afgivelse af erklæring
 • Virksomheden skal give informationer om – blandt andet – dens bæredygtighedsstrategi, risiko – og væsentlighedsvurdering; mere detaljeret end hvad der er favnet af lovkravene i dag
 • Der kommer konkrete data, som alle virksomheder skal rapportere på indenfor både E, S – og G delen
 • Der kommer også på sigt sektor specifik rapporteringskrav

Og for SMV segmentet kommer der ligeledes på sigt frivillige standarder at bruge til deres rapportering.

Denne artikel er opdateret d. 13. juni 2023

Dansk Industris portal for bæredygtigheds rapportering

Europa Kommissionens CSRD portal

Deloittes oversigt over CSRD

EY’s artikel om potentialet ved ESG

Dansk Erhvervs FAQ om CSRD

Vi har hos cApung dykket endnu dybere i ESG-verden

Leave a Reply

Up ↑