CSRD – Hvad kan vi forvente af de samfundsmæssige krav?

I del 3 af vores serie om CSRD og de forventede krav til fremtidens ikke-finansielle regnskaber, er der fokus på S’et i ESG. For EU dækker bæredygtighedsbegrebet i høj grad også virksomheders ansvar for medarbejdere, både de direkte ansatte og ned igennem værdikæden. Derudover skal virksomheder også udvise ansvarlighed for sine omgivelser og effekter for kunderne.

Tag cApung med på råd, hvis der er behov for yderligere information og sparring omkring de kommende krav.

De sociale rapporteringskrav

Med CSRD introduceres der både generelle krav, som alle skal rapportere på, men også nye branchespecifikke krav. På baggrund af en dobbelt væsentlighedsanalyse skal virksomheder afgøre hvilke af disse, der er relevante. Med de sociale rapporteringskrav skal virksomheder altså vurdere de enkelte kravs væsentlighed for det ikke-finansielle regnskab, baseret på virksomhedens påvirkning på det omkringliggende samfund og samfundet påvirkning på virksomheden. De sociale krav, sammen med resten af de branchespecifikke krav, forventes først færdige i sommeren 2024.

Del 3 ud af 4 –Societal

ESRS S1 – Egen arbejdsstyrke

 1. Virksomheden skal beskrive, hvordan samarbejdet mellem ledelsen og medarbejdere fungerer, samt hvordan de associerede risici og muligheder tages i betragtning. 
 2. Virksomheden skal under punkt 3 redegøre for, hvordan medarbejdere kan lufte bekymringer og behov, samt hvordan disse behandles af ledelsen. 
 3. I punkt 4 skal virksomheden demonstrere en forståelse for hvilke risici og muligheder, der ligger i håndteringen af medarbejderes vilkår, samt hvordan medarbejdernes vilkår forsøges forbedret.
 4. Her skal virksomheden redegøre for, hvordan de konkret arbejder med at begrænse negative effekter på sine medarbejdere; facilitere positive effekter på sine medarbejdere; håndtere risici eller muligheder for sine medarbejdere. 
 5. Virksomheden skal fremlægge konkrete data, der skaber et fyldestgørende billede af sine medarbejdere.
 6. Virksomheden skal fremlægge konkret data, der skaber et fyldestgørende billede af hvordan man samarbejder med selvstændige erhvervsdrivende og hvordan de indgår i ens arbejdsstyrke.
 7. Under punkt 8 skal virksomheden fremlægge, hvorvidt medarbejderforholdene er bestemt af en overenskomst.
 8. Her skal data på køn og aldersfordelingen fremlægges.
  1. Medarbejdere skal inddeles i undergrupper af: 30; 30-50; eller 50+ 
  2. Medarbejderne skal også opdeles efter køn. Hvad dette indebærer præcist er ikke tydeligt. 
 9. I punkt 10 skal virksomheden redegøre for om medarbejderne er lønnet tilstrækkeligt.
  1. Hvad en tilstrækkelig løn indebærer, er på nuværende tidspunkt ikke klarlagt. 
 10. Virksomheden skal redegøre for, om medarbejderne er socialt beskyttet i tilfældet af store livsændringer.
  1. Barsel; arbejdsskade; sygdom; pension; mm. 
 11. Under punkt 12 skal virksomheden klarlægge hvor stor en andel af virksomheden, der er påvirket af nedsat arbejdsevne eller handicap.
 12. Her skal virksomheden redegøre for, hvilke muligheder for opkvalificering eller videreuddannelse, virksomheden stiller til rådighed for sine ansatte.
  1. Skal specificeres ned i hvor mange timer, som er blevet benyttet af medarbejdere til opkvalificering.
 13. Virksomheden skal klarlægge, hvordan dets medarbejdere er beskyttet ift. sundhed og sikkerhedsrisici.
  1. Det skal være tydeligt, hvor mange tilfælde der har været af ulykker, dødsfald, tabte arbejdsdage, mm. 
 14. Virksomheden skal fremlægge, hvorvidt medarbejdere har ret til familierelateret orlov.
  1. Det skal udlægges hvor stor en procentvis del af medarbejderne, der er dækket af disse rettigheder og hvor mange der benytter sig af dem.
 15. Under det sidste punkt skal virksomheder adressere løn uenighed mellem kønnene og mellem de højeste lønninger og medianlønnen.

ESRS S2 – Medarbejdere i værdikæden 

 1. Virksomheden skal fremlægge de eksisterende retningslinjer for dets påvirkning af arbejdsstyrken i værdikæden. 
 2. Virksomheden skal fremlægge, hvordan man samarbejder og kommunikerer med værdikædens arbejdsstyrke.
 3. Virksomheden skal fremlægge, hvordan dens ledelse arbejder med at begrænse de identificerede negative effekter påvirker værdikædens arbejdsstyrke.
 4. Virksomheden skal fremlægge, hvordan dens aktiviteter påvirker værdikædens medarbejdere og hvordan risici reduceres og muligheder fremmes. 
 5. Virksomheden skal fremlægge tids- og effekt-styret tiltag, der reducerer negative effekter på medarbejdere i værdikæden; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder. 

ESRS S3 – Påvirkede samfund

 1. Virksomheden skal redegøre for sine retningslinjer vedr. de påvirkede samfund af dets aktiviteter. 
 2. Under punkt 2 skal virksomheden redegøre for fremgangsmåden ift. hvordan de engagerer sig i det påvirkede samfund og dets repræsentanter.
 3. Virksomheden skal fremlægge, hvilke kanaler de påvirkede samfund har til at ytre bekymringer, samt hvordan der bliver fulgt op på disse bekymringer. 
 4. Virksomheden skal fremlægge, hvordan de arbejder med at forebygge eller tilpasse sig de negative effekter på de påvirkede samfund eller hvordan de søger at fremme de positive effekter.  
 5. Virksomheden skal fremlægge tids- og effekt-styret tiltag, der reducerer negative effekter på de påvirkede samfund; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder. 

ESRS S4 – Forbruger og slutbrugere 

 1. Virksomheden skal redegøre for sine retningslinjer vedr. forbrugere og slutbrugere – særligt ift. effekter på menneskerettigheder.
 2. Under punkt 2 skal virksomheden redegøre for fremgangsmåden, hvor de engagerer sig med forbrugere og slutbrugere. 
 3. Virksomheden skal fremlægge, hvilke kanaler forbrugere og slutbrugere har til at ytre bekymringer, samt hvordan der bliver fulgt op på disse bekymringer. 
 4. Virksomheden skal fremlægge, hvordan de arbejder med at forebygge eller tilpasse sig de negative effekter på forbrugere og slutbrugere, eller hvordan de søger at fremme de positive effekter.  
 5. Virksomheden skal fremlægge tids- og effektstyret tiltag, der reducerer negative effekter på forbrugere eller slutbrugere; fremmer de positive tiltag eller håndterer risici og muligheder.

Ovenstående er en omskrivning af EFRAG’s arbejde til et spiseligt dansk. På nuværende tidspunkt er det ikke rimeligt at forsøge sig med en præcis gennemgang af rapporteringskravene i CSRD. Den venter vi med til juni, hvor det forventes at Europa kommisionen godkender de endelige krav.

Ønsker du at vide mere om CSRD.

Henvisning tilbage til cApungs startside omkring CSRD: https://capung.dk/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/

European Financial Reporting Advisory Group’s side om udkastet: https://www.efrag.org/lab6

Europa Kommissionen’s side om CSRD: https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en

Up ↑