Corporate Sustainability Reporting Directive

EU Direktiv 2022/2464 (CSRD) blev vedtaget 14. december 2022 og bygger videre på det eksisterende Non-Financial Reporting Directive (NFRD) fra 2014. Rapporteringskravene bliver i denne forbindelse opdateret og strammet gevaldigt. EU har altså i første omgang udvidet rammerne for hvilke virksomheder, der skal efterleve kravene om rapportering. Kravene til due diligence gennem værdikæden bliver styrket. Altså kan SMV’er bliver indirekte ramt af kravene pga. deres store kunders rapporteringspligt.

Hvem skal gøre hvad, hvornår?

I CSRD forventes kravene og standarder strammet markant i det nye direktiv og det forventes, at ca. 50.000 europæiske virksomheder ved lov skal leve op til de nye rapporteringskrav. I Danmark dækker det i første ombæring alle børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D – altså med +500 ansatte – der i regnskabsåret 2024 skal følge de nye rapporteringskrav. Det ventes at i alt bliver ca, 2300 danske virksomheder direkte indbefattet af lovgivningen, men næsten alle øvrige virksomheder bliver indirekte ramt, men mere om det senere.

For regnskabsåret 2025 gælder rapporteringspligten for de øvrige store virksomheder – det vil sige virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af tre af kriterier:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Fra 2026 vil CSRD omfatte alle børsnoterede SMV’er – dog kan der gives enkelte dispensationer i særlige tilfælde frem til 2028. Fra 2028 vil alle virksomheder uden for EU, med væsentlige aktiviteter i EU, også skulle følge CSRD.

Dobbelt væsentlighed

Et af de helt store buzzwords i det nye CSRD er begrebet “dobbelt materialitet”. På mere mundret dansk kaldes det også “dobbelt væsentlighed”. Der er altså tale om en væsentlighedsanalyse med ekstra lag. I sin dobbelt væsenlighedsanlyse skal virksomheder redegøre for hvilke af de bæredygtige rapporteringskrav, som er væsentlige for virksomhedens ikke-finansielle regnskab. Der skal redegøres for, hvordan klimaet bliver påvirket af virksomhedens aktiviteter og hvordan virksomhedens aktiviteter bliver påvirket af klimaet. Det er altså vigtigt, at firmaer udviser en høj grad af selvindsigt og kritisk forholder sig til sin rolle i verden. Ud af de 82 rapporteringskrav, vil kun de 12 generelle standarder være obligatoriske for alle virksomheder. De øvrige, vil teknisk set være åbne for en vurdering om deres væsentlighed for virksomhedens rapport, men denne vurdering skal være velovervejet og saglig. Som en lille note er ESRS E1 – klimaforandringer ekstra svær at komme uden om.

Rapporteringsstandarder

EU har uddelegeret opgaverne med at sætte rammerne for klimaregnskaber til Kommissionens tekniske rådgiver – European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). The European Sustainability Reporting Standards (ESRS) blev godkendt i sommeren 2023 med 12 rapporteringsstandarder og med i alt 84 underkategorier – altså en reducering fra de tidligere 136. Standarderne er fordelt på de velkendte ESG initialer med enkelte generelle krav og over 1.000 individuelle datapunkter.

Generelle standarder – 15 under-standarder

 • ESRS 1 – Generelle oplysninger
 • ESRS 2 – Generelle rapporteringskrav

Environmental – 31 under-standarder

 • E1 – Klimaforandringer
 • E2 – Forurening
 • E3 – Vand- og marineressourcer
 • E4 – Biodiversitet
 • E5 – Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Social – 32 under-standarder

 • S1 – Egen arbejdsstyrke
 • S2 – Arbejdsstyrken i værdikæden
 • S3 – Berørte samfund
 • S4 – Forbrugere og slutbrugere

Governance – 6 under-standarder

 • G1 Forretningsetik

I nogle kategorier skal der de tørre tal på bordet, fx skal arbejdsstyrken opgøres iht. kønsfordelingen og der skal også konkrete tal på drivhusgasudledningen. I andre kategorier bliver der efterspurgt en kvalitativ redegørelse for virksomhedens strategier, fx hvad angår vandforurening. Rapporteringskravene er stadig i gang med høringsprocessen, og de generelle krav blev færdigforhandlet i august 2023. Kommission vil løbende udarbejde guidelines til fortolkning af koncepter som fx dobbelt væsentlighed og de mange ESRS.

Den ikke-finansielle årsrapport.  

Når ovenstående dobbelt væsentlighedsvurdering er udført, de rette bæredygtighedsstandarder er udvalgt og informationen er indsamlet, skal det samles i en rapport. Denne rapport vil være lovpligtig under dansk lovgivning jf. årsregnskabsloven. Altså bliver CSRD-regnskabet sidestillet med de finansielle tal, med en revisorerklæring og alt hvad det indebærer.

Alle bliver ramt af CSRD.

Et vigtigt aspekt af den nye lovgivning er værdikæde ansvar. De rapporterende virksomheder, skal kunne stå på mål for hvad der sker i deres værdikæde. Bl.a. skal der laves scope 3 beregninger på drivhusgasudledning og arbejdsforholdene i værdikæderne skal også redegøres for. Derfor kommer de store, de mellemstore og de børsnoterede SMV’er til at efterspørge massive mængder data. Så selvom lovgivningen ikke er møntet på din virksomhed, så vil i alligevel opleve høje krav til den data I har på jeres produkt eller service. Jeres fremtidige samarbejde vil sandsynligvis være afhængigt af, om I kan hjælpe virksomhederne med at opfylde deres lovmæssige forpligtelser.

Opsummering

Corporate sustainability reporting direktivet (CSRD) ligger altså ikke endeligt klart, men det er muligt at sige, hvad der kan forventes. Der kan forventes færre rapporteringskrav, og der kan forventes, at kravene bliver strammet og i visse tilfælde overgår fra en kvalitativ vurdering i tidligere regnskaber til en kvantitativ og datadrevet udregning i fremtiden. I første omgang skal SMV’er være opmærksom på, om de indirekte bliver indbefattet af kravene – enten qua deres størrelse eller deres position i forsyningskæderne. Det må forventes at alle større virksomheder tager et grundigt kig ned i deres leverandørkæder og stiller større krav til deres samarbejdspartnere.

Vi har op til den endelige vedtagelse af de bæredygtige rapporterings lavet en opdatering på Europa-kommissionens arbejde

Tag capung med på råd

Hos cApung står vi klar til klæde dig og din virksomhed på til at løfte opgaven. Vi har mange års erfaring med at rådgive og vejlede SMV’er i deres process mod bæredygtighed. Giv os endelig et kald eller send os en mail, så kan vi uden tvivl også hjælpe jer på rette vej. Vi tilbyder også CSRD ledelssparring, som sikrer at I kommer bedst fra start.

Kilder til mere information om CSRD

Vi udarbejder løbende en detaljeret oversigt over hvad der kan forventes af de bæredygtige rapporteringskrav. Læs med nedenunder:

Øvrige kilder:

EU’s tidslinje for CSRD

Europa-kommissionens platform for CSRD

Up ↑